Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата twelveoclock.bg

С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате без ограничения с условията за ползване.Ако не сте съгласни с посочените условия,моля не използвайте услугите на този уебсайт.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Правила за ползване

Дефиниции

“Потребител” е всеки, който е заредил на компютър интернет страница с адрес twelveoclock.bg

„Стока / Стоки” са предлаганите чрез сайта стоки за продажба.

“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;

“Услуги” са всички действия, осъществявани през сайта http:// twelveoclock.bg при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

Продажбите на стоки през онлайн магазина twelveoclock.bg се осъществяват от търговско дружество „Туелв А‘клок” OOД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 202910980, наричано навсякъде за краткост „Търговец”.

Уебсайтът, с адрес twelveoclock.bg, наричан навсякъде за краткост „Сайт” е  собственост на „Туелв А‘клок” ООД, с ЕИК 202910980.

 

Преамбюл

 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които twelveoclock.bg  предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Тези условия обвързват всички Потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на twelveoclock.bg  или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра  twelveoclock.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на twelveoclock.bg, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на http:// twelveoclock.bg  или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

 

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от twelveoclock.bg чрез Сайта.

Достъп до сайта

Каталоговата част на twelveoclock.bg е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на twelveoclock.bg от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр.отстъпки, трупане на бонус точки и др.)

 

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. twelveoclock.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки.

Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката.

Според новия Закон за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка). Изключение правят стоките, пренасяни на електрoнни носители (музикални дискове, например) - те неподлежат на такова връщане.

Стоки, направени по поръчка или по които са извършени корекции по желание от клиента не могат да се връщат или заменят.

 

Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става само по банков път в рамките на 3 работни дни от датата на получаване на пратката.

Изпратени пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани.

 

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по e-mail извършено от twelveoclock.bg

Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява http:// twelveoclock.bg и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

  • Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от twelveoclock.bg  Услуги;
  • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • Да уведомява незабавно twelveoclock.bg. и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  • Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • Да не извършва злоумишлени действия.

 

Права и задължения на Туелв А`клок ООД

Twelveoclock.bg няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

Twelveoclock.bg има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на twelveoclock.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на twelveoclock.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

 twelveoclock.bg  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на twelveoclock.bg, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. twelveoclock.bg  не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Http:// twelveoclock.bg.

twelveoclock.bg може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. twelveoclock.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на twelveoclock.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

twelveoclock.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на twelveoclock.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за twelveoclock.bg.

Потребителят е длъжен да обезщети twelveoclock.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра на twelveoclock.bg, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез twelveoclock.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

При получаване на съгласие от Потребителят, twelveoclock.bg има право да праща писма с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. Http:// twelveoclock.bg няма право да изпраща това писмо до Потребители, които са заявили своето несъгласие или са се отказали на по-късен етап.

 

twelveoclock.bg гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия и в Декларацията за поверителност (Секция Поверителност и защита на личните данни GDPR)

Политиката за защита и използване на личните данни, както и използването на бисквитки е посочена в Секция Поверителност и защита на личните данни GDPR.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от twelveoclock.bg, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то twelveoclock.bg има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

 

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон / адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.